1. Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських товаровиробників та торгі

2. Актуальні проблеми втілення сучасних методів міжнародного маркетингу у діяльність вітчизняних товаровиробників та торгівців.

3. Глобальне міжнародне економічне середовище та його вплив на міжнародний маркетинг.

4. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу.

5. Глобальні процеси розвитку соціально-культурного середовища та їх вплив на маркетинг.

6. Глобальні політичні процеси та їх вплив на міжнародний маркетинг.

7. Науково-технічні фактори розвитку міжнародного середовища та їх вплив на міжнародний маркетинг.

8. Екологічні фактори розвитку міжнародного середовища та їх вплив на міжнародний маркетинг.

9. Сучасні особливості міжнародних маркетингових досліджень.

10. Міжнародні маркетингового дослідження та глобальні інформаційні системи, Інтернет.

11. Структура сучасного міжнародного маркетингового дослідження.

12. Цілі сегментації та умови ефективної міжнародної сегментації.

13. Методичні підходи до вибору зарубіжного ринку.

14. Сучасна концепція міжнародної товарної політики.

15. Товарна політика в контексті міжнародного науково-технічного та інвестиційного співробітництва.

16. Сучасні міжнародні канали збуту продукції.

17. Вертикальні та горизонтальні міжнародні канали збуту.

18. Проблеми формування ефективних каналів збуту продукції українського виробництва.

19. Основні характеристики сучасної комунікаційної міжнародної політики.

20. Глобальні інформаційні системи та їх вплив на міжнародний маркетинг.

21. Еволюція міжнародного комунікаційного маркетингового комплексу та його складових (реклама, пропаганда, прямий продаж, стимулювання збуту, PR ).

22. Міжнародні "бренди”. Україна в контексті "міжнародного бреду”.

23. Глобалізація світових ринків і конкуренція.

24. Конкурентні позиції України на світових ринках.

25. Сучасна сутність конкурентних маркетингових стратегій.

26. Основні напрями підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції – виробничий та маркетинговий аспекти.

27. Планування міжнародного маркетингу на підприємстві.

28. Структура плану міжнародного маркетингу підприємства.

ЛІТЕРАТУРа

Основна

1. Азарян Е. М. Международный маркетинг: Учебно-практическое пособие. - Киев: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 2003. - 204 с.

2. Багиев Г. Л. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. М. Моисеева, С. В. Никифорова. - СПб: Питер, 2001. -512 с.

3. Джанаварас Б. Международный маркетинг. – М. МГИМО, 1995. – 380 с.

4. Лисица Н. М. Международный маркетинг. Учебн. пособ / Н. М. Лисица, В. Д. Рогожин, В. В. Юрченко. - X. Издательский дом «ИНЖЭК». -2004.-176 с.

5. Мажаро С. Международный маркетинг. – М. Межд. отношения, 1979. – 263 с.

6. Мазаракі А. А. Міжнародний маркетинг. – К. КНТЕУ, 2000. – 306 с.

7. Моисеева Н. К. Международный маркетинг: Учебное пособие. - М. Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320 с.

8. Перцовский Н. И. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н. И. Перцовский, И. А. Спиридонов, С. В. Барсукова; /Под ред. Н. И. Перцовского. - М. Высшая школа, 2001 г. -240 с.

9. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг. – К. КНЕУ, 2004. – 110 с.

10. Черенков В. И. Международный маркетинг: Учебное пособие. - СПб. - ИВЭСЭП. Знание, 2003. - 848 с.

Додаткова

1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. Центр экономики и права, 1996. – 208 с.

2. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. – М. Русская деловая литература, 1999. – 416 с.

3. Бойко И. И. Основы аналитического маркетинга. – К. Вид. дім «КМ Academia », 1999. – 416 с.

4. Глобальна торгова система. розвиток інститутів, правових інструментів. – К. КНЕУ, 2003.

5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. - М. Финпресс, 1998. – 380 с.

6. Дорошеев В. И. Введение в теорию маркетинга. – М. ЦИФА,2000. – 245 с.

4. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. Пер с англ. Учеб. пособие. - М. Издательский дом «Вильямс», 2000. - 272 с.

5. Дэниелс Д. Д. Радеба Л. Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. – М. Дело ЛТД, 1998. – 784 с.

6. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид. переробл. - К. ШИЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004. - 152 с

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М. ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.

8. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч.2. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учебное пособие для вузов. - М. Международные отношения, 1999. - 488 с.

9. Котлер Ф. Армстронг Г. Сондерс Д. Вонг В. Основы маркетинга. – К. Вильямс, 1998.

10. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми. – К. КНЕУ, 2002. – 245 с.

11. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. – КНЕУ, 1998.

12. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб. Питер, 2004. – 800 с.

13. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг, европейская перспектива. - СПб. Издательская фирма РАН, 1996. - 589 с.

14. Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Пер. с англ. - М. Дело, 2001, - 448 с.

15. Мозговий О. М Стратегія виходу на зовнішній ринок – К. КДЕУ, 1995.

16. Мозговий О. М. Товарна політика і планування в міжнародному маркетингу. – К. КДЕУ, 1995.

17. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К. КНЕУ, 2003. - 948 с.

18. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К. КНЕУ, 2003.

19. Онищенко В. П. Конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки. Наук. праці МАУП "Управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації”, вип. 10, 2003.

20. Онищенко В. П. Маркетинг як стратегічне підґрунтя менеджменту // Регіональні перспективи. – 2004. - №3-5. – С. 361-362.

21. Онищенко В. П. Методика оцінки експортного потенціалу підприємства та визначення регіональних напрямів його максимізації // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2004. - №1. - С. 71-78.

22. Онищенко В. П. Міжнародний маркетинг та диверсифікація економічної діяльності підприємства. Зб. наук. праць "диверсифікація – зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах ринкової трансформації національної економіки. – К. УАЗТ, 1999.

23. Онищенко В. П. Світова організація торгівлі і високотехнологічні галузі України // Актуальні проблеми економіки – 2004. - № 12. – С. 76-80.

24. Онищенко В. П. Система інформаційного забезпечення міжнародних маркетингових досліджень підприємства. Зб. наук. праць "Зовнішня торгівля право та економіка”. Вип. 3 (7), ч. 1, 2003.

25. Онищенко В. П. Україна на світових ринках високотехнологічної продукції // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - №1. - С. 5-16.

26. Осика С. Г. Світова організація торгівлі / С. Г. Осика, B. Т. П'ятницькій. - К. "К. І. С", 2004. - 516 с.

27. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посібник / І. О. Піддубний, Ф. І. Піддубна; [За ред. проф. І. О. Піддубного. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 264 с.

28. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М. Межд. отнош. 1993. – 895 с.

29. Портер М. Стратегія конкуренції. - К. Основи, 1997. – 390 с.

30. Соболь С. М. та ін. Бізнес план: технологія розробки та обґрунтування. Навчальний посібник. - К. КНЕУ, 2004.

31. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина. - К. Демос, 1995 - 350 с.

32. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. – К. Логос, 1999.

33. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. – К. КНЕУ, 2001.

34. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /Кер. авт. кол. А. С. Філіпенко/. – К. Либідь, 2002. – 470 с.

35. Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – СПб. Bhv, 1999. – 256 с.

36. Фатхутдинов Р. Стратегический маркетинг. – М. Интел-Синтез, 2000. – 640 с.

37. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. – К. КНЕУ, 2004. – 380 с.

38. Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. – К. КНЕУ, 2000. – 120 с.